Thai English
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจำหน่าย
กระบวนการมอบอำนาจ

การมอบอำนาจรับสลาก
 
1.  เอกสารสำหรับ ลูกค้าทั่วไป
       1.2  ใบปะหน้า
2.  เอกสารสำหรับ สมาคม/องค์กร
       2.2  ใบปะหน้า
 
โดยมีขั้นตอนปฏิบัติการรับมอบอำนาจตั้งแต่งวด 1 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป ดังนี้

1.  ตัวแทนจำหน่ายสลากฯสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องมอบอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจได้ด้วยตนเอง
     โดยผ่านทาง ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ของสำนักงาน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2.  จากนั้นให้ดำเนินการ ดังนี้ 
     2.1  นำเฉพาะคำร้องมอบอำนาจที่ดาวน์โหลดจำนวน 2 แผ่นใส่กระดาษ copy แล้วกรอกข้อความให้ครบถ้วนและถูกต้อง
           หากเป็นบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วน, สมาคมและมูลนิธิต่างๆให้ประทับตรายางทั้งด้านหน้าคำร้องและสำเนา

     2.2  สำหรับหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ กรอกข้อความให้เรียบร้อยพร้อมลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ
            และให้ผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งพยาน 2 คนลงลายมือชื่อด้วยเช่นกัน โดยเอกสารใบมอบอำนาจห้ามมีรอยลบ
           หรือขีดคร่อมตัวอักษร หรือเซ็นชื่อกำกับใดๆ เอกสารที่ต้องนำมาประกอบ เช่น สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของ
           ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย) ส่วนตัวแทนจำหน่ายสลากฯที่ไม่สามารถ
           เขียนหนังสือได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมมีผู้รับรองกับพยานเป็นบุคคลเดียวกัน

     2.3 สำหรับบริษัทฯ, ห้างร้าน, สมาคมฯ และมูลนิธิต่างๆ ให้ประทับตรายางพร้อมลงนามในหนังสือมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสาร
           ประกอบใบสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรอง รายชื่อกรรมการ ข้อบังคับ รายละเอียดวัตถุประสงค์ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
           ส่วนสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

     2.4 หากในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายป่วย เจ็บ ควรมีใบรับรองแพทย์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ อย่างน้อย 3 เดือน
           ก่อนวันทำการมอบอำนาจ

3.  การรับคำร้องการมอบอำนาจทำการแทนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารก่อนทุกครั้งแล้ว
     จึงจะนำส่งเพื่อรอการอนุมัติต่อไป

4.  กรณีที่มีการรับมอบอำนาจครั้งแรกของตัวแทนจำหน่ายสลากฯ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจทำการแทน
     ให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้รับมอบอำนาจมาติดต่อ ขอดำเนินการรับมอบสลากแทนต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกัน
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์