Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจำหน่าย
กระบวนการมอบอำนาจ

การมอบอำนาจรับสลาก

ต้องมีคำร้องขอรับสลากแทนผู้มอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ด้วยตนเอง ดังนี้

1. แบบฟอร์มคำร้องขอรับสลากแทนผู้มอบอำนาจ มี 2 แบบฟอร์ม

1.1 สล.144 - แบบฟอร์มคำร้องขอรับสลากแทนผู้มอบอำนาจรายเดียว
1.2 สล.146 - แบบฟอร์มคำร้องขอรับสลากแทนผู้มอบอำนาจหลายราย

2. สล.145 - หนังสือมอบอำนาจ

** ผู้รับมอบอำนาจ ต้องมายื่นคำร้องขอรับสลากแทนล่วงหน้า อย่างน้อย 2 งวด

ขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับผู้มอบอำนาจ (เจ้าของโควตา)

1. กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจ ให้ครบถ้วนถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคล (สมาคม, มูลนิธิ, บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ให้ประทับตรายางในเอกสารทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

2. เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการมอบอำนาจรับสลาก มีดังนี้

2.1 บุคคลทั่วไป/ผู้พิการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร ผู้พิการ ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

2.2 นิติบุคคล (สมาคม, มูลนิธิ, บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ได้แก่

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรผู้พิการ ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  2. เอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ หรือเอกสารแสดงการรับรอง ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนาม เช่น ใบสำคัญการจดทะเบียน (ส.ค.6), หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

3. ระบุเหตุผลในการมอบอำนาจ พร้อมแนบเอกสารประกอบ และลงลายมือชื่อรับรอง สำหรับผู้รับมอบอำนาจ

  1. กรอกข้อความในคำร้องขอรับสลากแทนผู้มอบอำนาจ ให้ครบถ้วนถูกต้อง แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรผู้พิการ ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองรอง
  2. ยื่นเอกสารคำร้องขอรับสลากแทน พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจรับสลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนนำเสนอเพื่อรอการอนุมัติล่วงหน้า อย่างน้อย 2 งวด
  3. ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบอำนาจครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจ ให้ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่มาติดต่อขอดำเนินการมอบอำนาจ รับสลากพร้อมกัน

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์